Az európai szintű politikai pártok és alapítványok finanszírozásának szabályai

Az európai szintű politikai pártokat vagy politikai alapítványokat az Európai Unió általános költségvetéséből is lehet finanszírozni. A finanszírozásban való részesüléshez több jogosultsági kritériumnak meg kell felelni. Az európai uniós költségvetésből részesülő politikai pártoknak és politikai alapítványoknak emellett tiszteletben kell tartaniuk a támogatás felhasználására és az egyéb finanszírozási formákra vonatkozó előírásokat is.
A rendelet az európai szintű pártokra irányadó előírásokat és a finanszírozásukat meghatározó szabályokat fekteti le. Elsősorban azt határozza meg, hogy milyen feltételek teljesítése szükséges ahhoz, hogy egy politikai párt vagy politikai alapítvány európai finanszírozásban részesüljön, és ehhez milyen eljárást kell követniük.

Feltételek
Csak az európai politikai pártok finanszírozhatók az Európai Unió (EU) általános költségvetéséből. Ahhoz, hogy egy párt „európai szintű politikai pártnak” minősüljön, a következőknek kell megfelelnie:
jogi személyiséggel kell rendelkeznie azon tagállamban, ahol a székhelye található;
képviseltetnie kell magát európai parlamenti (illetve a nemzeti vagy a regionális parlamenti vagy a regionális gyűlésekbe delegált) képviselői révén a tagállamok legalább egynegyedében, vagy a legutóbbi európai parlamenti választásokon (úgyszintén a tagállamok legalább egynegyedében) megkapta az adott tagállamokban leadott szavazatok legalább három százalékát;
különösen a programjában és a tevékenysége során tiszteletben kell tartania az Európai Unió alapelveit, azaz a szabadság, a demokrácia, az emberi jogok és alapvető szabadságok, valamint a jogállamiság alapelveit;
a korábbiakban részt kellett vennie európai parlamenti választásokon, vagy hangot kellett adnia ilyen szándékának.

Az Európai Parlament gondoskodik arról, hogy az európai szintű politikai pártok folyamatosan megfeleljenek ezeknek az elvárásoknak. Ha ezek közül bármely feltétel nem teljesül, az adott párt elveszíti „európai szintű politikai párt” státusát, és ennek következtében kizárják az e rendelet alapján biztosított finanszírozásból.

Finanszírozási kérelem
Az európai szintű politikai párt minden évben kérelmet nyújthat be az Európai Parlamenthez, hogy finanszírozásban részesülhessen az Európai Unió általános költségvetéséből. A finanszírozási kérelemhez olyan dokumentumokat kell csatolni, amelyek igazolják, hogy a párt európai szintű politikai párt. Csatolni kell továbbá a párt politikai programját, valamint alapokmányát, amely meghatározza különösen a politikai és pénzügyi vezetésért felelős szerveket, továbbá az érintett tagállamokban törvényes képviselettel megbízott természetes személyeket.

A fenti dokumentumokat érintő minden módosításról két hónapon belül értesíteni kell az Európai Parlamentet. E tájékoztatási kötelezettség elmulasztása esetén a finanszírozást felfüggesztik. Az Európai Parlament a finanszírozási kérelem kézhezvételétől számított három hónapos határidőn belül hozza meg a döntését.

Az EU általános költségvetéséből történő finanszírozáshoz kapcsolódó kötelezettségek
Egy európai szintű politikai párt költségvetésének legalább 15%-át egyéb, nem az EU általános költségvetéséből származó finanszírozási forrásból kell biztosítani.

Egy, az EU általános költségvetéséből finanszírozott pártnak a következőket is teljesítenie kell:

  • évente közzé kell tennie a bevételeit és kiadásait, valamint eszközeinek és a forrásainak a kimutatását;
  • meg kell neveznie a finanszírozási forrásait egy olyan lista segítségével, amelyben megjelöli az adományozóit és az 500 euró összeget meghaladó adományokat;
  • nem fogadhat el névtelen adományokat, évente és adományozónként több mint 12 000 euró összeget meghaladó adományt, európai parlamenti politikai csoportok költségvetéséből származó adományokat, olyan vállalkozástól származó adományokat, amely felett valamely hatóság meghatározó befolyást gyakorolhat tulajdonjoga vagy pénzügyi részesedése alapján, valamint bármely harmadik ország hatóságától származó adományt.

Európai szintű politikai párt tagjának minősülő politikai párttól származó hozzájárulásokat ugyanakkor el lehet fogadni. Ezek nem haladhatják meg az európai szintű párt vagy alapítvány éves költségvetésének 40%-át.

Az európai finanszírozás felhasználása
Az európai uniós költségvetésből származó finanszírozást a politikai pártok nem használhatják fel más politikai pártok, főként nem a nemzeti pártok finanszírozására. Ez utóbbiakra továbbra is a nemzeti szabályozásaik érvényesek.
Az európai költségvetésből származó előirányzatok tehát csakis a párt politikai programjában meghatározott célkitűzésekkel közvetlenül összefüggő kiadások fedezésére használhatók fel. Finanszírozhatják az európai parlamenti választási kampányokat is. Az éves költségvetési eljárással összhangban kell meghatározni a politikai pártok finanszírozásra elkülönített előirányzatokat.

Politikai alapítványok
Az irányelv 2007-es módosítása óta az európai szintű politikai alapítványok is jogosultak a rendelet alapján finanszírozást igényelni. A politikai alapítvány egy olyan szervezet, amely egy adott európai szintű politikai párthoz tartozik, amelynek számára bizonyos feladatokat lát el (a viták elemzése és azokban való részvétel, konferenciák vagy képzések megszervezése stb.).

Az európai szintű finanszírozásra való jogosultsághoz a politikai alapítványoknak a következő feltételeknek kell megfelelniük:

  • valamely európai szintű politikai párthoz kell tartozniuk;
  • jogi személyiséggel kell rendelkezniük a székhelyük szerinti tagállamban, mégpedig az anyapártétól különálló jogi személyiséggel;
    tiszteletben kell tartaniuk az EU alapelveit;
  • nem folytathatnak elsősorban profittermelő tevékenységet;
  • földrajzilag kiegyensúlyozott összetételű irányítószervvel kell rendelkezniük.

A politikai alapítványok csak az anyapártjukon keresztül nyújthatják be finanszírozási igényüket. Egyebekben a politikai alapítványoknak az európai unió költségvetéséből való finanszírozási kérelemére vonatkozó eljárásra, illetve a finanszírozáshoz kapcsolódó kötelezettségekre vonatkozó szabályok megegyeznek a politikai pártokra alkalmazandó szabályokkal.